نکات مهم و کلیدی برنامه کامل تغذیه ای و نحوه استفاده آنها در مزارع و باغات

معمولا میزان توصیه شده کود جهت محلولپاشی ها، برای هزار لیتر آب و میزان توصیه کود برای مصارف آبیاری(کود آبیاری) یک هکتار می باشد. ...

ادامه مطلب